1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-02-25] Bred IVL-satsning på forskning för resurseffektivare reningsverk
Nyhet | 2011-02-25

Bred IVL-satsning på forskning för resurseffektivare reningsverk

Svenska VA-branschen står inför framtida utmaningar och IVL gör nu en bred satsning på VA-forskning. Det finns en önskan från reningsverken om att arbeta så resurseffektivt som möjligt, och branschen förväntar sig hårdare utsläppskrav på kväve och fosfor.

Ett av de pågående forskningsprojekten syftar till att utveckla energieffektiva driftstrategier för reningsverk, och IVL ska bland annat ta fram ett analysverktyg för energi- och resursanvändning som ska kunna appliceras på svenska förhållanden. Simuleringsmodellen ska testa olika driftförhållanden och beskriva de delprocesser som är viktiga för energikonsumtion och produktion. Projektet finansieras av Formas och Svenskt Vatten Utveckling och leds av Lunds tekniska högskola i samarbete med Uppsala universitet och IVL. Parallellt ska IVL utveckla en metodik för att mäta avgången av växthusgaserna lustgas och metan som bildas vid rening av rejektvatten och vid deammonifikationsprocessen. I projektet ska man även mäta avgång av växthusgaser vid lagring och återföring av slam på åkrar. Projektet finansieras bland annat av Formas och Svenskt Vatten Utveckling och leds av SLU i samarbete med IVL, JTI och KTH och flera reningsverk. God luftning är grundläggande för att uppnå bra reningsresultat i biologiska renings-processer och är man oförsiktig riskerar man att processen avger betydande mängder lustgas. Normalt går 45-75 procent av avloppsreningsverkens totala energiförbrukning åt till luftning, vilket gör den till deras näst största driftskostnad. I ett tredje projekt arbetar IVL med att effektivisera luftningsprocessen på reningsverk med hjälp av smart reglerteknik. Projektet görs i fullstor skala på tre av Stockholms största reningsverk, Käppalaverket, Himmerfjärdsverket och Henriksdals reningsverk. Projektet leds av IVL och samarbetspartners är Uppsala universitet, Syvab, Stockholm Vatten och Käppalaförbundet. VA-forskningen beskriven ovan är ett resultat av samarbetet inom VA-kluster Mälardalen som är ett samarbetsorgan för VA-forskning och utbildning i Mälardalsregionen. För mer information, Linda Åmand, linda.amand@ivl.se Läs mer om projekten på www.va-malardalen.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev