1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-03-25] Klimatförändringar kan ligga bakom sänkta kvävedioxidnivåer
Nyhet | 2011-03-25

Klimatförändringar kan ligga bakom sänkta kvävedioxidnivåer

Halten av kvävedioxid i europeiska städer överstiger allt oftare EU:s gränsvärden, sannolikt till följd av ökade utsläpp från trafiken. I sydvästra Sverige däremot ses mestadels avtagande haltnivåer under de senaste tio åren. Förklaringen kan ligga i förändrade klimat- och väderförhållanden.

Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet har kartlagt i vilken grad meteorologiska processer påverkar kvävedioxidkoncentrationen (NO2) i stadsluft, så kallad urban bakgrundshalt. Studien har genomförts som ett mindre pilot-projekt i Göteborg för åren 1999-2008.   För att kunna göra en analys av halttrenden inklusive de meteorologiska förutsättningarna, men utan påverkan från emissionstrenden, har en statistisk modell utvecklats. Resultatet från modelleringen pekar på ett tydligt avtagande av både årsmedelvärden och maximala dygnsmedelvärden morgon och kväll. Det ser ut som om klimatet och väder svarar för mellan 50 och 80 procent av den årliga variabiliteten av kvävedioxidkoncentrationen i Göteborg, enligt Lin Tang och Marie Haeger Eugensson, IVL.För att med säkerhet kunna visa om nedgången beror på en klimatförändring måste längre tidsserier beräknas. Studien delfinansieras av Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum. En mer fullständig artikel kommer att publiceras Water, Air, & Soil Pollution under våren.   För mer information, kontakta Marie Haeger Eugensson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev