1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-12-12] Ny rapport om emissionsfaktorer för sjöfart
Nyhet | 2011-12-12

Ny rapport om emissionsfaktorer för sjöfart

IVL har tillsammans med tyska Luft- och Rymdforskningsinstitutet (DLR) och Finska Meteorologiska Institutet (FMI) publicerat en ny rapport som sammanställer emissionsfaktorer för gaser och partiklar från sjöfarten. Sammanställningen visar en ganska komplex bild där emissionsfaktorn för vissa ämnen är som störst när förbränningen är som mest effektiv medan den för andra ämnen tvärtom är högst vid dålig förbränning, det vill säga låga motorlaster.

Inom EU-projektet Transphorm, (Transport related Air Pollution and Health impacts — Integrated Methodologies for Assessing Particulate Matter), leder IVL arbetet med att sammanställa och ta fram nya emissionsfaktorer för sjöfart, flyg och tåg. Rapporten presenterar tekniska parametrar som påverkar emissioner som typ av bränsle, motorer och avgasreningsteknik samt internationell och EU-lagstiftning som reglerar utsläpp från fartyg till sjöss och i hamnar. Sammanställningen av emissionsfaktorer visar en ganska komplex bild där koldioxid och svaveldioxid är direkt proportionella till bränslets innehåll av kol och svavel medan emissionsfaktorerna för kväveoxider är högst när förbränningen är som mest effektiv, och för kolmonoxid och kolväten är emissionsfaktorerna högst vid dålig förbränning, det vill säga låga motorlaster. När det gäller partiklar är antalet utförda mätningar mycket begränsat. Rapporten visar att emissionsfaktorerna för partikelmassa är beroende av emissioner av olika partikel-komponenter, sulfat, aska, organisk kol och sot, där de första två beror mest på bränsle-sammansättningen och de andra två emitteras mest vid låga motorlaster.  Även emissions-faktorer för PAH sammanställdes. Det fåtalet mätningar som existerar, visar mycket varierande resultat. Detta pekar på ett behov av fortsatt arbete på området. För mer information kontakta Jana Moldanova

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev