1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-06-01] FN-konferensen 1972 öppnade för internationellt miljösamarbete
Nyhet | 2022-06-01

FN-konferensen 1972 öppnade för internationellt miljösamarbete

På 1970-talet och decennierna därefter blev försurningen det dominerande miljöproblemet i Europa och Nordamerika och det som startade det internationella luftvårdsarbetet.

”Utan FN-konferensen och de tidiga nordiska insatserna hade sannolikt inte luftkonventionen kommit till stånd förrän långt senare. Utvecklandet av ett samarbete över järnridån kring luftvårdsfrågorna var en av de få öppningarna under en period med stora motsättningar och stor misstänksamhet”, skriver IVL:s tidigare forskningschef Peringe Grennfelt.

Nedan kan du läsa ett utdrag ur Peringe Grennfelts artikel i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens tidning om Stockholmskonferensen 50 år. Läs texten om Stockholmskonferensen i sin helhet här. Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

”Konventionen var när den tillkom unik i och med att den omfattade så gott som alla länder inom en region och att den underströk ländernas ömsesidiga ansvar för att vidta åtgärder. Den har fått stå modell för flera andra senare konventioner. Stockholmskonventionen avseende persistenta organiska ämnen och Minamatakonventionen för kvicksilver kan sägas direkt ha sitt ursprung i luftkonventionen, men även Wienkonventionen med Montrealprotokollet för skydd av stratosfärens ozonskikt och klimatkonventionen har haft luftkonventionen som utgångspunkt.

Äldre man

Peringe Grennfelt

En aspekt som ofta lyfts fram som en framgång i arbetet är att forskning och politik har skett parallellt. Redan från början var vetenskapen avgörande för att kartlägga den gränsöverskridande transporten. Att inkludera mätningar och kartläggning som en del av konventionen skapade förutsättningar för en nära samverkan som har underlättat förståelsen för problemets natur och orsaker.

I och med framgången inom Göteborgsprotokollet och ytterligare åtgärder via EU-direktiv diskuteras knappast försurningen idag i media. Farhågorna för en omfattande skogsdöd i Europa har inte realiserats tack vare de kraftfulla åtgärderna. Det kommer dock fortsatt att ta lång tid innan vi kan tala om en tillfredsställande återhämtning i sjöar och vattendrag. Minnet av försurningsepoken finns därför kvar i våra marker och sjöar även om vi inte talar om problemet idag.

De 50 år som gått sedan FN-konferensen har således varit framgångsrika med avseende på de gränsöverskridande problemen vi då såg i Europa. Vissa problem återstår men den stora utmaningen ligger i att skapa en acceptabel luftmiljö i övriga världen. Här behövs ökad medvetenhet om problemet och dess orsaker men framför allt om att det är lösbart till rimliga kostnader."

I miljöns frontlinje – både då och nu

I samband med konferensen Stockholm +50 vill vi passa på att uppmärksamma de många framgångar som skett i miljöarbetet sedan 70-talet – och belysa möjligheterna att lösa de utmaningar vi står inför idag.

IVL:s historia sammanfaller till stora delar med det framväxande miljöarbetet i Sverige och inom svensk industri. I över 50 år har vi bidragit till en förbättrad miljö med vår forskning och vårt utvecklingsarbete.

I en jubileumstidskrift som vi tog fram 2016 Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vår tidsresa från 1960-talet och framåt. Det är en berättelse om de första stora miljöskandalerna som skakade Sverige, oljekatastrofer och försurning – till dagens globala utmaningar som klimatförändringen, vattenbrist och vår ständigt växande konsumtion.

Från vetenskap till verklighet – IVL:s historia Öppnas i nytt fönster.

Stockholm +50

50 år efter FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 står Sverige tillsammans med Kenya värd för FN:mötet Stockholm +50. Mötet äger rum på Stockholmsmässan den 2-3 juni och kommer också att innehålla digitala inslag och sändningar. Läs mer om Stockholm +50 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev