1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-11-05] Minskad halt av svavel i luft efter skärpta regler för fartygsbränsle
Pressmeddelande | 2015-11-05

Minskad halt av svavel i luft efter skärpta regler för fartygsbränsle

Beslutet att skärpa gränsvärdet för hur mycket svavel som fartygsbränsle får innehålla ser ut att ha gett resultat. Det säger forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet som inom den regionala miljöövervakningen uppmätt lägre lufthalter av svaveldioxid i kustnära delar av Östersjön i år jämfört med tidigare år.

– Det är sannolikt att de minskade lufthalterna av svaveldioxid vid de kustnära platserna är ett resultat av den minskade svavelhalten i fartygsbränsle som infördes i år, säger Gunilla Pihl Karlsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Gränsvärdena för hur mycket svavel som fartygsbränsle får innehålla skärptes den 1 januari 2015, från tidigare 1 procent till 0,1 procent svavel. De mätningar som gjort inom de regionala miljöövervakningsprogrammen Krondroppsnätet och Luft- och nederbördskemiska nätet visar att halterna av svaveldioxid vid de kustnära mätplatserna Ottenby på Ölands södra udde och Hoburgen på Gotlands södra udde under senvåren och den tidiga sommaren 2015 var ungefär hälften så höga som medelvärden för motsvarande månader under de närmast föregående tre åren.

För andra mätplatser i sydöstra Sverige, belägna längre inåt landet, syns inte motsvarande förändring. Mätningarna behöver dock bekräftas av ytterligare analyser vad gäller till exempel rådande vindriktningar med mera för att forskarna ska vara helt säkra.

– Är det som vi tror, att minskningen beror på de skärpta kraven är det mycket positivt. Då är det en åtgärd som minskar påverkan på människors hälsa och skador på miljön i form av försurning, säger Gunilla Pihl Karlsson.

Halten av svavel i bränslet påverkar utsläppen på flera olika sätt. Förutom att den är avgörande för hur mycket svaveldioxid som släpps ut påverkar svavelhalten även utsläppen av partiklar och kväveoxider.

För mer information kontakta:
Gunilla Pihl Karlsson, projektledare Krondroppsnätet, tel. 010-788 67 58
Helena Danielsson, projektledare Luft- och nederbördskemiska nätet, tel. 010-788 67 87

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev